X
تبلیغات
رایتل
1390,08,10

کالبدشکافی ناک اوت!http://www.yasdownload.com/wp-content/uploads/2012/02/pic_11914496092548.jpg

بررسی زیر حاصل تحقیقی ا ست که من بر روی ۱۶۷۵ عمل خشونت آمیز صورت گرفته در فاصله ژوئن ۱۹۹۶ تا می ۲۰۰۰ انجام داده ام. در ۵۱۲ مورد از این اعمال خشن که برابر با ۳۳ درصد تمام موارد بود و در آن ۱۰۲۴ فرد حضور داشتند. در نتیجه درگیری ۵۳۴ فرد ناتوان شدند (نه در اثر خستگی یا غش کردن).

تام وی پترووسکی از واحد آموزش آکادمی FBI در کوانیتکو ویرجنیا تحقیقی بر روی این ۵۳۴ فرد ناتوان شده انجام داده است که باهم مرور خواهیم کرد.

▪ در ابتدا چند نکته برای تحلیل بهتر اطلاعات ذکر می شود:

ـ میزان متوسط ناک اوت ۳۳ درصد است.

ـ هر نوع موقعیت خشن که در آن میزان ناک اوت ۳۳ درصد یا بیشتر است، باید به عنوان یک شاخص ناک اوت شناخته شود.

ـ هر نوع موقعیت خشن با میزان ناک اوت ۳۲ درصد یا کمتر باید به عنوان شاخص متقابل ناک اوت درنظر گرفته شود.

▪ شرایط/ درصد موارد خشونت/ درصد از ناک اوت ها/ یادداشت ها

ـ فضای داخلی/ ۳۱%/ ۳۹%/ ۳۳% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ فضای خارجی/ ۶۹%/ ۶۱%/ ۲۹% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ شب/ ۶۵%/ ۶۵%/ ۳۲% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ روز/ ۳۵%/ ۳۵%/ ۳۲% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ حمله/ ۶۰%/ ۶۳%/ ۳۴% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ مبارزه (برخورد متقابل)/ ۴۰%/ ۳۷%/ ۲۹% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ مهاجم مست/ ۳۹%/ ۴۴%/ ۳۶% افراد مست یک ناک اوت انجام داده اند

ـ مدافع مست/ ۴۳%/ ۴۸%/ ۳۵% افراد مست ناک اوت شده اند

ـ موقعیت بهتر مهاجم/ ۱۳%/ ۸%/ ۲۷% نیروهای امنیتی یک ناک اوت انجام دادند

ـ موقعیت بهتر مدافع/ ۱۱%/ ۱۰%/ ۲۷% افرادی که مورد حمله واقع شدند، ناک اوت شدند

ـ مهاجم زن/ ۱۲%/ ۷%/ ۲۰% مهاجمان یک ناک اوت انجام دادند

ـ مدافع زن/ ۱۸%/ ۱۱%/ ۲۰% افراد ناک اوت شدند

ـ تهاجم گروهی/ ۲۷%/ ۳۸%/ ۴۵% گروه ها یک ناک اوت انجام دادند

ـ مهاجم مسلح/ ۳۸%/ ۴۴%/ ۳۷% مهاجمان یک ناک اوت انجام داند

ـ مدافع مسلح/ ۱۱%/ ۱۵%/ ۴۵% مدافعان یک ناک اوت انجام دادند

ـ مهاجم آموزش دیده/ ۱۴%/ ۱۷%/ ۳۹% مهاجمان یک ناک اوت انجام دادند

ـ مدافع آموزش دیده/ ۱۴%/ ۱۳%/ ۲۹% مدافعان یک نا ک اوت انجام دادند

ـ گرفتن/ ۴۰%/ ۴۰%/ ۳۲% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ در آغوش افتادن/ ۱۷%/ ۱۳%/ ۲۵% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ پرتاب کردن/ ۱۰%/ ۱۹%/ در ۴۸% از ناک اوت ها با گرفتن، از یک پرتاب استفاده شده است

ـ مبارزه روی زمین/ ۱۴%/ ۸%/ ۱۸% موارد منجر به یک ناک اوت شده است

ـ ثابت ایستادن/ ۶۰%/ ۶۰%/ ۳۴% موارد بدون گرفتن منجر به یک ناک اوت شده است

● و اما سئوالات...

▪ چند بار فردی توسط یک ضربه با دست باز ناک اوت شده است؟

ـ دوبار، یک بار با یک حمله کف گرگی به چانه و دیگری یک حمله با کف هر دو دست به قفسه سینه. یک حمله دیگر از این نوع هم انجام شده بود (یک دست چاقو به گلو) اما شکست خورده بود. هرچند که در ۳۰درصد موقعیت های منجر به ناک اوت، یک مبارز آموزش دیده درگیر بود (افسر نیروی امنیتی، بوکسور، کشتی گیر، رزمی کار، کیک بوکسور) اما کوشش برای استفاده از ضربات با دست باز به لحاظ آماری قابل توجه نبود. ۳۳ درصد میزان موفقیت از ۷۳درصد کل موارد موفقیت آمار جالبی نیست.

▪ مؤثرترین روش های مخصوص ناک اوت با یک حمله چه روش هائی هستند؟

ـ شماره یک: ۱۰۰ درصد موفقیت با شلیک با اسلحه گرم از فاصله نزدیک به سر.

ـ شماره دو: ۱۰۰ درصد موفقیت با یک مشت توسط یک بوکسور در سطح مسابقه به آرواره فردی که معمولاً قدبلندتر بوده و در حال صحبت کردن بوده است.

ـ شماره سه: ۱۰۰ درصد موفقیت با حمله با یک چاقو به صورت یا سینه.

ـ شماره چهار: ۹۸ درصد موفقیت با یک حمله غافلگیرکننده از پشت که با یک اسلحه سرد غیربرنده و سنگین صورت گرفته است.

ـ شماره پنج: ۹۵ درصد موفقیت با یک مشت پرتاب شده توسط یک ورزشکار با جثه متوسط در برابر یک عضو غیرآماده از یک گروه غیرمنسجم مهاجمان.

ـ شماره هفت: ۹۰ درصد موفقیت با یک لگد توسط یک کیک بوکسور در سطح مسابقه در برابر یک فرد غیرآماده.

ـ شماره هشت: ۸۰ درصد موفقیت با یک حمله آرنج بر سر یا صورت توسط یک بوکسور یا کیک بوکسور یا کشتی گیر مرد در شرایط مختلف.

ـ شماره نه: ۷۵ درصد موفقیت با یک حمله اجرا شده با یک وسیله نقلیه برعلیه یک عابر پیاده.

ـ شماره ده: ۷۳ درصد موفقیت ها در اصل موفقیت مهاجمانی بوده است که اکثریت آنها از حملات متعدد ناشی شده اند.

▪ رایج ترین روش اجتباب از نا ک اوت چیست؟

ـ در این مطالعه خشونت از نقطه ای تعریف می شود که در آن با استفاده از یک اسلحه یا با نزدیک کردن تا حمله توسط یک مهاجم و یا با یک برخورد خشن یا کنترلی به صورت فیزیکی شروع می شود. با این شرح یک مدافع فرصت کمی برای اجتناب دارد (چون وقت گذشته است) و فرار کردن در کمتر از نیمی از موفقیت های خشونت آمیز، یک عامل حیا ت بخش است.

در موقعیت ها ئی که در آن خشونت از سوی ک عامل خطرناک در شرف وقوع است (در برابر یک گروه یا یک فرد بسیار نیرومند و یا یک فرد مسلح) با روش هائی که به ترتیب افزایش کارآئی در زیر لیست شده اند از ناک اوت اجتناب شده است.

ـ حمله با قدرت کم (هل دادن، سیلی زدن، نگه داشتن)

ـ تکنیک های دفاعی (پرت کردن، طفره رفتن و غیره)

ـ فرار کردن

ـ منصرف کردن کلامی

ـ محکم گرفتن (پرتاب کردن، به دیوار میخکوب کردن، مبارزه روی زمین)

ـ نشان دادن یک اسلحه

ـ استقامت و ایستادگی (توانائی تحمل حمله)

ـ حمله قوی

▪ مدل های ورزشی

ـ ۱۹درصد از کاراته کارانی که کیک بوکسینگ کار نکرده بودند در موقعیت های خشونت آمیز حریفانشان را ناک اوت کردند. این عدد با میزان ناک اوت کیک بوکسینگ در جهان که آن هم ۱۹درصد است برابری می کند.

ـ ۲۰درصد از بوکسورها حریفانشان را ناک اوت کرده، در حالی که میزان ناک اوت بوکس در جهان ۳۴ درصد می باشد. این مبارزات اغلب درگیری های خیابانی در شهرها بودند که به صورت گروهی با اسلحه و با پایان های غیرقطعی انجام می شدند.

ـ ۹۰ درصد بوکسورهائی که با افراد مست درگیر شده بودند، حریفانشان را ناک اوت کردند که از این میان ۱۰درصد دچار آسیب دیدگی دست شدند. هیچ کدام از این بوکسورها ضربه بدی نخوردند.

ـ ۳۶درصد رزمی کاران که کیک بوکسینگ کار کرده بودند حریفانشان را ناک اوت نمودند. این درگیری ها شرایط متنوعی را شامل می شود که با میزان ناک اوت بوکس در دنیا مطابقت دارد. لگد از پهلو حمله غالب ناک اوت ها بوده است.

ـ ۴۷درصد ورزشکاران رشته های غیرمبارزه ای در درگیری ها و موقعیت های دفاع شخصی حریف را ناک اوت کردند. آنها بیشتر پرتاب کننده های ماهر (بازیکنان فوتبال آمریکائی) و بازیکنان راگبی، سافت بال و فوتبال بوده اند که با مردان کوچک تر و ضعیف تر درگیر شده بودند.

▪ ناک اوت ها براساس شغل مهاجمان

نوع مهاجم/ درصد از کل موارد خشونت/ درصد از ناک اوت ها

افسر پلیس/ ۲۰%/ ۲۹%

نیروی امنیتی/ ۳۵%/ ۲۹%

کارگر (خشونت محل کار)/ ۴۵%/ ۲۱%

▪ میزان ناک اوت ها براساس نوع اسلحه

وسیلهٔ مهاجم/ درصد از کل خشونت

ـ چاقوی تاشو/ ۱۹%

ـ چاقو با تیغه ثابت/ ۳۸%

ـ خودکار/ ۱۳%

ـ وسیله نوک تیز/ ۴۴%

ـ میله/ ۶۴%

ـ تیغ/ ۵% (دو مورد از ۴۰مورد)

ـ شمشیر/ ۳۳% (چهار مورد از ۱۲ مورد)

ـ چوبدستی ـ باتون/ ۳۷% (افسر پلیس) ۲۸% آموزش ندیده ۲۷% گروهی

ـ عصا/ ۵۸%

ـ تخته ـ چماق/ ۷۰%

ـ لوله ـ میله آهنی/ ۳۶%

ـ شلاق/ ۴۷%

ـ سنگ ـ آجر/ ۵۶% (فردی) ۸۸% (گروهی)

ـ وسیله غیر برنده/ ۴۲%

ـ ماشین آلات ـ وسائل خانه/ ۴۲%

ـ وسیله در دسترس (بطری و غیره)/ ۲۰% (توسط مدافع) ۷% (توسط مهاجم)مجله رزم آور

نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد