X
تبلیغات
رایتل
1390,09,07

آموزش چند حرکت در جودو

آموزش چند حرکت در جودو
شرح انجام چند حرکت جودو :

( ساسائی – ستودی – کمی – آشی ) : تکنیک بسیار کاری و مؤثر می باشد و زمان اجرا موقعی است که پاهای حریف جفت و یا وزن روی پای لو باشد در را جه ای این تکنیک سینه اجرا کننده کاملا راست است و کشش دو مرحله ای می باشد مرحله اول به طرف خود تا حریف مجبور شود که روی سر پنجه های خود بلند شود آنگاه با قرار دادن پک پای خود کنر پای حریف جهت کشش را تغییر می دهیم .


(هیزا – گروما ) : از تکنیک های پا می باشد و کارایی آن به اندازه ساسائی و یاد – آشی – باری نمی باشد بهترین زمان اجرای آن هنگامی است که حریف یکی از پاهای خود را جلو گذاشته وزن خود را روی آن انداخته باشد در این زمان پا را در پشت قفل زانوی پای جلو انداخته و به طرف خود فشار می آوریم تا زانوی حریف خم شده و با کششی که با دست های خود به حریف می دهیم حریف متنزلزل شده و به زمین می افتد .

( د – آشی – بارای) : تقربیبا مانند ساسائی می مانند منتهی ضربه را به پشت پای حریف و جهت کشش را به پهلو می دهید


( اکی – گوشی ) : در این تکنیک از قفل دست و فشار به کمر استفاده می شود فنی قابل اجرا می باشد ولی بعد از قفل دست نیاز به سرعت زیاد است چون وقتی دست حریف توسط شما قفل شود خواه نا خواه به حریف نزدیک شده و به راحتی می توالند به شما ساسائی بزند .


( ا- گوشی ) : از تکنیک های ساده می باشدو در آن دست ها و کمر نقش دارند دارای کاربرد نسبتا خوبی می باشد کمر حریف را گرفته داخل گارد حریف می شویم نبودن فاصله بین شما و حریف در اجرا دقیق و سرع فن بسیار مؤثر است آنگاه با دو دست و کمر سه فشار می آوریم تا حریف سقوط کند .( ا- ست – گاری ) : در زمان ما ایرانیا ن به لنگ بستن مشهور است تکنیک قابل اجرایی می باشد و اکثر جودوکاران قادر به اجرای آن می باشند بهترین زمان اجرا وقتی است که حریف شما را به طرف خود می کشد در این هنگام با برداشتن یک گام بزرگ با پای چپ به طوریکه چند وجبی عقب تر از حریف به زمین گذاشته شود با پای دیگر به پشت حریف ضربه می زنیم 0 به طوریکه ضربه با قسمت پشت مچ پای ما انجام شود ) و با دادن دو کشش مختلف الجهت با دست ها حریف را به خاک می بریم .


( ا- چی – گاری ) : از تکنیک ها خوب ساده و دارای کار برد زیاد می باشد جهت کشش ها و حالات مانند :1- ست – گاری می باشد فقط در این فن از بین دو پای حریف به پشت پای حریف فشار می آوریم موقعی که در مقابل حریف قرار می گیریم هر کدام از پاهای ما در مقابل یک پای حریف قرار می گیرد در ا – چی – گاری پایی را که پشت پای حریف می گذاریم پشت پای مقابل است و در کو – چی – گاری پشت پایی که مقابل نیست می گذاریم
( سای – ناگه ) : تکنیک کاری و جالب می باشد و کسانی که از این تکنیک استفاده می کنند غالبا امتیازات بالا ماند و ازایی وئی پن را کسب می کند بهترین ومان اجرا هنگامی است که حریف کاملا راست باشد در این حالت دستی را که یقه را گرفته در حالی که یقه را در اختیار داریم زیر یا زوی دستی که آستین آنرا گرفته قرار می دهیم ( مانند حالتی که در هنگام خوابیدن به پشت به جای بالش از دست خود استفاده می نماییم ) و باسن به طرف بالا و با دست ها به طرف پائین فشار می آوریم تا حریف سقوط نماید .


( گو – ست – گاری ) : این تکنیک تفاوت چندانی با ساسائی ندارد در این تکنیک به جای اینکه مانند ساسائی در کنار پای حریف بگذارید و کشش را به کنار بدهید پشت پای حریف می گذارید و جهت کشش را به طرف عقب و جلو می دهید


( کو – واچی – گاری ) : این تکنیک نیز مانند اوچی – گاری است
( ستواری – کمی – گوشی ) : جز تکنیک های ساده جودو می باشد ولی انجام آن در حین مسابقه یا کارکردن سر پا بسیار مشکل و نیاز به مهارت زیاد می باشد با وجود کاری بودن تکنیک کمتر دیده می شود که جودو کاران از آن بتوانند برای انجام این تکنیک از گرفتن دو آستین استفاده می شود که نحوه گرفتن کاملا مشخص است هنگامی که حریف را گرفته کافی است که خود را به سمت جلو خم نماییم فورا حریف سقوط خواهد کرد .

( گوشی – گروما ) : از تکنیک های ساده و قابل اجرا می باشد هما ن طور که در تصویر مشاهده می کنید یک دست دور گردن هلال شده و پارچه سر شانه حریف چنگ زده و دست دیگر َآستین دست را همزمان با هلال کردن دست دور گردن داخل فن رفته و با فشار های دو دست و باسن حریف را سرنگون می کنیم نحوه کشش طوری است که حریف در جلو ما به زمین می افتد( گوری – آشتی – بارای ) : حریف به پهلو نسبت به ما ایستاده است آنگاه پا را پشت دو پای حریف اهرم کرده و با دو کشش با دست ها به حریف وارد تا حریف سقوط کند .


( تای – اتوشی ) : از تکنیک های ساده جودو می باشد نحوه کشش دارای اهمیت می باشد و برای ورزیده شدن در آن نیاز به تمرین فراوان می باشد کشش از پشت ما بطرف جلو می باشد دستی که آستین را گرفته به طرف پائین و دستی که یقه را گرفته به طرف بالا و فشار باسن به عقب و بالا در حالی که یکی از پاها در جلو پای حریف به طور کشیده اهرم شده است اجرا این تکنیک به سرعت ، زیرکی و مهارت کامل نیازمند است بهترین زمان اجرا هنگامی است که پاهای حریف در امتداد هم و سر و سینه حریف راست باشد


( هارای – گوشی ) : این تکنیک ساده زیبا و بسیار مؤثر می باشد بهترین زمان اجرا هنگامی است که پاهای حریف موازی یکدیگر ، دست و پا و سرعت عمل هر سه نقش دارند که هنگامی که با حریف درگیر هستیم مداخل گارد حریف نفوذمی کنیم آنگاه با اهرم قرار دادن یکی از پاها رد کنارخارجی پای حریف در حالی که کاملا کشیده است اهرم کرده و با پا و دو دست سه فشار به حریف وارد می َآوریم


( اوچی – ماتا) : جز تکنیک های زیبا و مؤثر و کاری می باشد و کاربرد فراوان دارد تقریبا می توان گفت در اکثر حالاتی که حریف بهخود می گیرد در صورت مهارت و سرعت عمل می توان آنرا روی حریف اجرا نمود هنگامی که داخل گارد حریف قرار گرفتیمبا بالا آوردن یک پا در میان دو پای حریف در حالی که پای بالاآمده کشیده و مماس بر کنار داخلی حریف باشد زانو را تاح کشاله ران حریف بالا برده و درحالی که پا را در کنار داخلی پای حریف اهرم نموده و با دو کشش تعادل حریف را بر هم می زنیم ( مهم ) باید مواظب بود که هنگام بالا آوردن چا به بیضه حریف اصالت ننماید


( گو – ست – گاکه ) : این تکنیک چندن کار بردی ندارد و بندرت دیده می شود که جودو کاری از آن بتواند استفاده نماید زیرا تا تکنیک خوب و مؤثری چون ساسائی با کاربرد زیادش وجود دارد کسی به سراغ این تکنیک نمی رود ولی چون دانستن تکنیک و تمرین روی آنها علاوه بر ورزیدگی فرصت های خوبی را به وجود می آورد آموختن آن خالی از فایده نمی باشد نحوه اجرا : فرض کنید کنار حریف طوری ایستاده ایدکه در کنار یکدیگر منتهی صورت ها درد و جهت مخالف یکی از پاهای شما پهلوی حریف می باشد و پاهای شما پهلوی حریف می باشد و پای دیگرتان دور از حریف ، ضربه پا را که به پشت پای حریف می زنید با پای دور تر خود نسبت به حریف و به نزدیک ترین پای حریف نسبت به خود می زنید و دو کشش با دست ها به حریف می دهید تا حریف سقوط کند
( ستوری - گوشی ) : از تکنیک های ساده می باشد که در آن کمر بیشترین نقش را دارد هنگام اجرای تکنیک هنگامی استکه پاهخای حریف جف تو از زانو خم نباشد و خم بودن زانو های حریف اجرای تکنیک را مشکل می کند در حالی که یکی از دست ها را دور کمر حریف هلال می کنیم داخل فن رفته و به کمک باسن و کشش دستی که یقه را گرفته تا حریف سقوط کند


( یوکو – اتوشی ) : زمان اجرا هنگامی است که پاهای حریف جفت و یا وزن خود را روی پای جلو انداخته باشد پای خود را در خارج یکی از پاها در حالت جفت و یا پای جلو گذاشته ، حریف را به طرف خود کشیده و بعد از این که پشت درخاک قرار گرفت جهت کشش را عوض کرده و دو کشش با دست های خود به طرف پایی که کنار پای حریف اهرم شده می دهیم تا حریف سرنگون شود

نظرات (1)
تقاضای همکاری در سایت اینترنتی تک شاپ-آنلاین(با کسب درآمد)
www.takshop-online.com
سلام دوست عزیز!ماوب سایتی رو راه اندازی کردیم که قصد داریم چند نویسنده فعال رو کنار هم جمع کنیم تا با همکاری هم این سایت رو در رده بهترین و پربیننده ترین سایت ها قرار بدیم.
چون عقیده داریم:1-امکانات یک وب سایت خیلی بهتر از یک وبلاگه 2-یک دست صدا نداره و چند نفر خیلی مفید ترند 3-کسب درآمد از وب سایت خیلی راحت تر از وبلاگه(به دلیل اون آدرس بلندی که وبلاگ داره) 4-و خیلی مزیت های دیگه.....
اگه تمایل به همکاری داری هر چه زودتر تو سایت تک شاپ آنلاین یک حساب کاربری بساز و بعد از اونم باید 10 تا مطلب بفرستی که مدیریت , یک کنترل پنل بهت بده و عضو مدیرای سایت بشی.منتظرت هستیم.
راهنمایی:روش ارسال مطلب:باید بعد از اینکه ثبت نام کردی از منوی کاربری که سمت راست قرار داره ارسال مطلب رو انتخاب کنی.موفق باشی.
امتیاز: 0 0
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد